Na području Grada Bakra djeluju tri dječja vrtića i to: Dječji vrtić „Bakar“, čiji je osnivač Grad Bakar, djeluje na tri lokacije: u Bakru, Škrljevu i Hreljinu te DV „Pčelice“ i „Bambi“ na Škrljevu čiji su osnivači fizičke osobe. Inače, na cijelom području Grada Bakra nema neupisane djece u dječje vrtiće.

Dječji vrtić „Škrljevo“ započeo je s radom krajem rujna 2011. godine nakon adaptacije prostora bivše ambulante na 180 m2, u čiju je adaptaciju Grad Bakar uložio 2,3 milijuna kuna. Prostor Dječjeg vrtića Škrljevo, predviđen je za smještaj 3 odgojnih skupina djece u dobi od 12 mjeseci do polaska u školu. Od početno dvije skupine djece s 35 upisane djece i četiri odgojitelja, do kraja pedagoške godine 2015./16. formirale su se tri skupine djece (njih 50- ero) i 6 odgojitelja. Odgojno - obrazovni rad našeg vrtića usklađen je s potrebama roditelja u dijelu dužine boravka djeteta u ustanovi (6:30 do 16:30 sati). Vrtić ima i prostor igrališta za aktivan boravak na zraku.

Suvremeno oblikovanje prostora u vrtiću podrazumijeva bogato materijalno okruženje koje omogućava slobodno izražavanje svih kreativnih potencijala djeteta, njegovu radoznalost, autonomiju i pravo komuniciranja s drugima kroz  povezanost svih prostorija vrtića. U takvom okruženju dijete s lakoćom pronalazi sebi zanimljivu i primjerenu aktivnost. Odabir ponude materijala i oblikovanje okruženja vršilismo u skladu s djetetovim interesima. U uvjetima bogatog i poticajnog okruženja u kojem boravi, dijete može iskazati i razvijati svoje sposobnosti, zadovoljiti svoje potrebe. Isto tako, važno je naglasiti da dobro materijalno okruženje vrtića ne čini jedino puno opreme i velika količina materijala (iako nije zanemarivi segment materijalnog okruženja) nego stručni i motivirani odgojitelji i stručni suradnici visoko razvijene socijalne i emocionalne inteligencije koji se međusobno podržavaju i potiču s ciljem da što bolje (uspješnije) čuju i vide dijete kao i osjećaj pripadanja. Zato s pravom oblikujemo okruženje koje će svojim izgledom i ponudom biti zamjenski dom. Zamjenski (jer tako treba biti)... ali dom, a ne institucija.