All for Joomla All for Webmasters

Dječji vrtić Bakar


REDOVITI PROGRAM

Redoviti program se provodi u svim skupinama našeg vrtića kao cjelodnevni ili program. U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temelji se na Zakonu o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece te Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Prilagođen je razvojnim potrebama djece te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i sredine u kojoj živimo.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, istraživanje i stvaranje, komunikaciju, međusobnu interakciju i socijalizaciju u poticajnom okruženju uz partnerski odnos s roditeljima.

U redovitom programu se:

  •     pravovremeno i primjereno zadovoljavaju se djetetove potrebe
  •     brine o zdravlju, prehrani i sigurnosti djece
  •     stvaraju uvjeti za partnerstvo s roditeljima
  •     surađuje s lokalnom zajednicom
  •     gradi suradnja i timski pristup u radu

Redoviti program obogaćujemo:

  •     ekološkim aktivnostima
  •     sportskim aktivnostima
  •     njegovanjem tradicije, običaja i govora kraja u kojem živimo
  •     svečanostima, proslavama, druženjima
  •     posjetima i izletima.


EKO PROGRAM

Program Međunarodne Eko - škole u Republici Hrvatskoj provodi se u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Cilj programa Eko škole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život djeteta i djelatnika vrtića. Zadaća je odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

Status Eko škole je sustav nagrađivanja što je osobitost ovog prepoznatljivog i kvalitetnog modela odgoja i obrazovanja. Odgojne ustanove koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole. Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na dvije godine. Nakon toga slijedi prijava za obnovu statusa te se mora dokazati da je provedba programa proširena.

Dječji vrtić "Bakar" član je međunarodne obitelji Eko škola od 2012.g. Program rada za pedagošku godinu sastavni je dio Godišnjeg plana i programa, a njegovu realizaciju prati Eko odbor kojeg, uz odgojno obrazovne radnike, čine roditelji i vanjski suradnici. U vrtiću djeluje eko patrola koja nas poučava kako se odgovorno ponašati prema okolišu. Kontinuirano sakupljamo stari papir, baterije, plastične čepove, kartonsku ambalažu i otpadno ulje. Svake godine obilježavamo Dane zahvalnosti za plodove zemlje, sudjelujemo u eko akcijama "Zelena čistka" i uključujemo se u projekte Eko škole.

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole Dječjeg vrtića "Bakar" verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Cilj programa predškole je priprema djeteta za polazak u školu, poticanje njegova cjelovitog razvoja te socijalizacija u skupini vršnjaka. No, osim razvijanja vještina neophodnih za školu, poput grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, naglasak je na razvoju djetetovih umijeća i znanja u svim razvojnim područjima (tjelesnom, emocionalnom, socijalnom i intelektualnom), a sve u sigurnoj i podržavajućoj okolini. Cilj i zadaće se ostvaruju putem različitih oblika i načina učenja kroz igru, koja je za djecu predškolske dobi prirodan vid učenja i u kojima dijete ima ulogu aktivnog sudionika u procesu vlastitog učenja i razvoja.

Program razvija djetetovo samopouzdanje, osjećaj vlastite sposobnosti i pozitivan odnos prema ljudima, stvarima i spoznajama. Svako dijete se promatra kao jedinstvena osoba, te se uvažavaju različite razine sposobnosti i razvoja, djetetovi interesi i aktualna zbivanja neposrednog okružja. Program ima namjeru djecu poučiti kako učiti i omogućiti im da stječu znanja aktivnim putem, te na taj način uspostave temelje za cjeloživotno učenje.

Za djecu polaznike Dječjeg vrtića "Bakar" program se provodi u sklopu redovitog programa, a za djecu koja nisu polaznici redovitog programa, program predškole u trajanju od 250 sati provodi se od 1. veljače - 31. svibnja u sva naša tri objekta.


RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

Dječji vrtić "Bakar" nudi upis djece u kraći program učenja engleskog jezika koji provodi škola stranih jezika "Linguae" iz Rijeke. Voditeljice programa dodatno su educirane međunarodno priznatim ESOL i TKT programima. Kraći program namijenjen je djeci od 4.do 7. godina, počinje u listopadu i traje do lipnja tekuće pedagoške godine. Program se provodi dva puta tjedno, u jutarnjim satima, po 45 minuta, a broj skupina ovisi o broju zainteresirane djece za program.

Cilj programa ranog učenja engleskog jezika je poticanje individualnih interesa i sklonosti djece te razvijanje senzibiliteta za strani jezik. Sadržaji programa ostvaruju se poštujući prirodni način učenja djeteta te se engleski govorni izričaj usvaja kroz igru u poticajnom okruženju.

Ustanova ima još verificirane programe vjerskog odgoja i program likovnog odgoja od strane Ministarstva, ali roditelji ne iskazuju želju za upis u te programe.